Najlepsze systemy biznes dla biznesu, b2b, zamówienia, faktury, sprzedaż, zakupu, partnerzy, oferty, współpraca partnerska.

zamówienia partnerzy systemy b2b

zamówienia partnerzy systemy b2b

Zapraszamy wkrótce

Dotacje UE na cele rozwoju systemów informatycznych dla psiędsiębiorstw z zakresu systemów typu b2b, biz2biz, bussines2bussines.

Dotacje UE b2b biz2biz bussines2bussines biznes2biznes dotacje biznes 2 bussines dotacje biznes 2 bussines b2b i>dotacje UE

Business-to-Business B2B

Business-to-Business (B2B), najkrócej mówiąc, to ogół relacji między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług. Sieć producentów, hurtowników i dystrybutorów (stanowiących ogniwa w łańcuchu dostaw) może rozrosnąć się do bardzo dużych rozmiarów. Zarządzanie złożonym systemem dostaw można znacznie ułatwić przez automatyzację przepływu odpowiednich informacji oraz integrację danych o sprzedaży i terminach dostaw. Trzeba zauważyć, że ten łańcuch może być jeszcze dłuższy np. prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, realizacja umów i kontraktów, sprzedaż, serwis itp. Im więcej procesów, tym większe możliwości ich usprawnienia poprzez zastosowanie technologii internetowych. Dlatego też IntraCOM wychodzi naprzeciw Państwa potrzeb i oferuje niezawodne rozwiązania. Intranet - jest to wewnętrzna sieć usprawniająca obieg informacji. Dzięki niej będą one docierać płynnie do wszystkich zainteresowanych osób w firmie, tak by móc podejmować trafne decyzje, co daje zwiększenie wydajności przy zachowaniu zasobów ludzkich i infrastrukturalnych. Następną zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie kosztów operacyjnych (dotyczy to szczególnie wymiany informacji). Intranet to tania i efektywna technologia internetowa wewnątrz Państwa firmy. Ekstranet - jest to zewnętrzna sieć pozwalająca kooperantom korzystać z wiedzy firmy, tak by mieli dostęp do ściśle wydzielonych baz danych i publikowanych przez nas informacji. Łącząc się z e-commerce mogą oni składać zamówienia i nadzorować proces ich realizacji. Ekstranet to funkcjonalność uwzględniająca optymalny przebieg procesów biznesowych. Nasz rynek wymaga, by obieg informacji był jak najsprawniejszy, to właśnie ekstranet sprawia, że Twoja firma może osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Business-to-Business B2B dotacje EU

B2B - jak odnieść sukces? Business-to-business to hasło klucz, które na razie kojarzone jest z przyszłymi (niepewnymi) dochodami i aktualnymi nakładami. Kierowanie się nadzieją, że skoro inni wchodzą w B2B, to my też musimy (i na pewno jakoś się to uda) nie jest dobrym punktem startu. B2B może być sensownym pomysłem tylko wtedy, gdy poprawi naszą pozycję konkurencyjną. W przeciwnym razie będzie sztuką dla sztuki. Dobrze jest rozpocząć tworzenie systemu B2B od określenia naszych potrzeb i możliwości. Pomocna w tym może być analiza SWOT oraz analiza kluczowych czynników sukcesu. Przy projektowaniu systemu należy pamiętać, że ma on służyć realizacji strategicznych celów firmy, a nie odwrotnie. Kluczem do sukcesu będzie określenie obszarów, gdzie nowe rozwiązania mogą być zastosowane do poprawy pozycji konkurencyjnej naszej firmy. Zwykle można określić trzy główne obszary, w których zastosowanie systemu e-biznesowego może przynieść znaczne korzyści. Są to: • zwiększenie efektywności procesów biznesowych • stworzenie wartości dodanej dla klientów • marketing Poprawa efektywności działalności zawsze jest kluczem do sukcesu w biznesie. System B2B prawidłowo zintegrowany z systemem ERP przedsiębiorstwa może w znaczny sposób zwiększyć efektywność procesów w przedsiębiorstwie, szczególnie związanych z łańcuchem dostaw. Najważniejsze korzyści, jakie w dziedzinie poprawy efektywności można odnieść wdrażając rozwiązania oparte o Internet to: • Informacje na temat budowy systemu obsługi zaopatrzenia można znaleźć w artykule: Obsługa zamówień przez Internet automatyzacja procesów SCM, obniżenie kosztów, skrócenie czasu realizacji zamówień, (system może na bieżąco analizować stany magazynowe i uzupełniać przesyłając zamówienia do dostawców - może nawet dokonywać wyboru najlepszej w danym momencie oferty w oparciu o zadane kryteria (cena, termin dostawy, itp.), • łatwiejsza wymiana informacji i koordynacja zaopatrzenia między dostawcami i klientami, • zmniejszenie ilości błędów (dzięki automatyzacji i redukcji biurokracji), • sprawniejsze zarządzanie logistyką, możliwość łatwiejszego wdrożenia systemu just in time, • łatwiejszy zdalny dostęp do informacji - pracownicy mają takie same możliwości, niezależnie od tego, czy są w centrali, w oddziale zagranicznym, czy na spotkaniu u klienta, • możliwość pracy w modetu teleworkingu, • obniżenie kosztów własnych wynikających z połączeń telekomunikacyjnych (zwłaszcza międzystrefowych i międzynarodowych) oraz prowadzenia korespondencji, • możliwość działania i obsługi klientów przez całą dobę (szczególnie ważna w działalności na rynku międzynarodowym), • możliwość zmniejszenia ilości biur lokalnych i pracowników w oddziałach (znaczną część kontaktów z klientami może być dokonywana przez Internet. Success story: Wacker Siltronic Wacker Siltronic to czołowy dostawca krzemowych materiałów ("wafli") wykorzystywanych do produkcji układów scalonych. Jest częścią Wacker-Chemie - korporacji z centralą w Monachium, zatrudniającej ponad 16000 pracowników i sprzedającej rocznie produkty za ok. 4,9 mld DM. Wacker Siltronic posiada zakłady w Niemczech, USA i Singapurze, Japonii i Malezji. Firma zdecydowała się wdrożyć rozwiązanie obejmujące system sprzedaży, zamówień i zaopatrzenia, gdyż, jak mówi Peter Alexander Wacker "E-business to nie sprawa IT, czy technologii. To sposób, w jaki będziemy współpracować z klientami i dostawcami w nowym milenium. To sprawa prowadzenia biznesu" Rozwiązanie System e-business zintegrowany z system ERP przedsiębiorstwa. Do obsługi transakcji i przesyłania informacji wybrano format XML. System oparto m.in. o SAP R/3, AIX i Unix, RS6000, Oracle i serwery w architekturze Intel Pentium III Xeon Efekty • znacznie obniżono nakłady pracy związane z obsługą procesów łańcucha zaopatrzenia, • wzrosła szybkość przetwarzania informacji, • obniżono ilość błędów dzięki automatyzacji procesów, • znacznie obniżono koszty dzięki zmniejszeniu koniecznych stanów magazynowych i przyspieszeniu procesów. Najważniejszym sukcesem było zwiększenie atrakcyjności firmy jako partnera handlowego. Jest ona w stanie dostarczać oczekiwane przez klientów produkty, szybko, sprawnie i bardziej bezbłędnie. Opracowano na podstawie: Intel e-Business Center success stories

Dotacje na B2B Business-to-Business

Dotacje na B2B (poig 8.2) Napisane kwiecień 3, 2008 przez Jacek Obok rozwoju e-usług dofinansowane zostaną także projekty dotyczące wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Na ten cel przeznaczono ponad 460 mln euro w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Ideą przewodnią tego działania jest wdrażanie w przedsiębiorstwach najnowocześniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), umożliwiających podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi technologicznie firmami lub skuteczniejsze konkurowanie z przedsiębiorstwami opierającymi swój biznes na tego rodzaju technologiach, zarówno na terenie Polski jak i za granicą. B2B (business-to-business) oznacza przepływ towarów, usług, pieniędzy i informacji (np. zamówień, dokumentów księgowych, ofert handlowych) pomiędzy firmami. Zdaniem analityków prawdziwe pieniądze leżą właśnie w handlu B2B, a nie w detalu, który w przyszłości może stanowić jedynie ok. 10% wszystkich obrotów na wirtualnym rynku . Do inwestowania w najnowsze technologie ICT w sektorze B2B zachęca przede wszystkim znacząca oszczędność czasu i pieniędzy. Do oczywistych korzyści można zaliczyć znaczące przyspieszenie i uproszczenie obrotu gospodarczego: sprawniejszą komunikację i automatyzację wielu procesów realizowanych pomiędzy kontrahentami (np. w zakresie zamówień surowców, podzespołów, czy usług podwykonawców, a także dystrybucji i logistyki magazynowej), błyskawiczną wymianę dokumentów w formie elektronicznej (np. dokumentów ksiegowych, a w rezultacie oszczędności czasu i środków - oferowanie tańszych produktów i usług, co może prowadzi do zyskiwania coraz większej przewagi konkurencyjnej nad konkurentami. Elektroniczna współpraca B2B nie jest wbrew pozorom nowością. Przemysł motoryzacyjny wprowadził połączenia EDI (electronic data interchange) już ponad 30 lat temu; podobnie nie jest to nowość w sferze finansów (np. systemy home banking wykorzystywane od lat przez klientów instytucjonalnych). W ramach działania 8.2 pomocą zostaną objęci mikro-, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Polski (w wypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terenie RP) współdziałający na podstawie zawartych umów o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdrażanie nowych lub integrację i modernizację dotychczas stosowanych systemów informatycznych w celu automatyzacji realizowanych między sobą procesów biznesowych. Na co można uzyskać dofinansowanie Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej trzema współpracującymi przedsiębiorstwami. Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych, mające na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących firm. Projekt może być objęty dofinansowaniem nie dłużej niż przez 24 miesiące. Firma może uzyskać dofinansowanie między innym na: - nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu B2B; - zakup nowych i używanych środków trwałych, w szczególności stanowiących sprzęt elektroniczny ściśle związany z realizacją projektu objętego wsparciem; - zakup analiz przygotowawczych, usług eksperckich: informatycznych, technicznych, wdrożeniowych, prawnych i doradczych związanych z projektem, w szczególności w zakresie re-inżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw -świadczonych przez podmioty zewnętrzne; - wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz zarządzających tym projektem; - zakup szkoleń specjalistycznych dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem i niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B. Wnioskodawcy będą zobowiązani do przedstawienia wraz z wnioskiem o dofinansowanie kopii umów cywilno-prawnych z co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorcami. Ocena merytoryczna wniosku będzie dotyczyła m.in. wpływu projektu na zwiększenie efektywności procesów biznesowych realizowanych przez wnioskodawcę we współpracy z partnerami biznesowymi, w tym zastosowania innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do Regionalnych Instytucji Finansujących współpracujących z PARP. Wybór projektów będzie się odbywać w trybie ciągłym do wyczerpania środków alokacji określonej dla programu na dany rok. Poziom wsparcia Wartość dofinansowania w ramach działania 8.2 PO IG nie może być niższa niż 20 tys. zł i nie może przekroczyć 2 mln zł. Maksymalny procentowy poziom wsparcia jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji projektu, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.